Regulamin Otwartych Mistrzostw Dolnego Śląska w Maratonie MTB im. Artura Filipiaka

NAZWA IMPREZY:

 • Otwarte Mistrzostwa Dolnego Śląska w Maratonie MTB im. Artura Filipiaka
 • Memoriał im. Artura Filipiaka w Maratonie MTB

I. Cel zawodów

 • Wyłonienie Mistrzyni i Mistrza Dolnego Śląska w Maratonie MTB kategorii Open, dystans MEGA.
 • Wyłonienie najlepszych zawodników w kategoriach wiekowych w Memoriale im. Artura Filipiaka w Maratonie MTB na dystansach MINI, MEGA.
 • Popularyzacja kolarstwa górskiego i turystyki rowerowej w Kotlinie Kłodzkiej, Dolnym Śląsku.
 • Promowanie szlaków rowerowych i miejscowości Duszniki Zdrój.
 • Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.

II. Termin i miejsce

Zieleniec / Dusznik Zdrój (Kotlina Kłodzka, woj. dolnośląskie )
28 lipca 2019 r. (niedziela)

III. Organizatorzy

„Klub Kolarski Ziemi Kłodzkiej”
Os. Wojska Polskiego 20/2/9
57 – 402 Nowa Ruda
Łukasz Czemarmazowicz +48 794 214 417
Rodzina i Przyjaciele Artura Filipiaka

IV. Sposób przeprowadzenia Maratonu MTB

Otwarte Mistrzostwa Dolnego Śląska w Maratonie MTB im. Artura Filipiaka ze startu wspólnego zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PZKol w klasyfikacji indywidualnej. Zwycięzcami w kategorii OPEN zostaną zawodniczka i zawodnik (Mistrzyni i Mistrz Dolnego Śląska), którzy pokonają trasę maratonu w najkrótszym czasie, na dystansie MEGA.

Memoriał im Artura Filipiaka w Maratonie MTB ze startu wspólnego zostanie rozegrany zgodnie z przepisami PZKol w klasyfikacji indywidualnej. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach wiekowych zostaną zawodnicy, którzy pokonają trasę maratonu, w najkrótszym czasie, na dowolnym dystansie.

Start do wszystkich imprez we wszystkich kategoriach wiekowych odbędzie się ze startu wspólnego. Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu, o czym poinformuje uczestników na odprawie technicznej w dniu rozgrywania maratonu.

Trasa będzie oznakowana, na stałe zabezpieczona przez sędziów, służby leśne, strażaków, policję, straż miejską, służby medyczne, straż graniczną oraz wolontariuszy.

V. Kategorie wiekowe

Mężczyźni:

MD (do 12 lat)*
M0 (13 - 15 lat)*
M1 (16 - 18 lat)*
M2 (19 - 29 lat)
M3 (30 - 39 lat)
M4 (40 - 49 lat)
M5 (50 - 59 lat)
M6 (60 - 69 lat)
M7 (od 70 lat)

Kobiety:

KD (do 12 lat)*
K0 (13 - 15 lat)*
K1 (16 - 18 lat)*
K2 (19 - 29 lat)
K3 (30 - 39 lat)
K4 (40 - 49 lat)
K5 (od 50 lat)

* poniżej 18 lat przy obecności rodzica (prawnego opiekuna) w czasie trwania imprezy i podpisaniu oświadczenia z wyrażeniem zgody na start. Poniżej 16 lat zalecane jest, aby rodzic (prawny opiekun) przebywał w zasięgu wzroku i głosu ze swoim dzieckiem. Poniżej 16 lat zalecane jest zapoznanie się z trasą zawodów. Poniżej 16 lat dozwolony jest start jedynie na dystansie MINI.

VI. Kategoria Rodzinna

Do klasyfikacji Rodzinnej będą klasyfikowane rodziny, które zgłosiły minimum dwóch członków rodziny.
Klasyfikacja Rodzinna będzie prowadzona oddzielnie na dystansie Mini i Mega.
Rodzinę zgłoszoną do klasyfikacji mogą tworzyć członkowie rodziny w stopniu pokrewieństwa i powinowactwa, np. mąż, żona, dzieci, brat, siostra, dziadek, wnuczek itp.
Za czas rodziny uznany zostanie czas drugiego członka rodziny.
Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszonej rodziny pod względem jej składu.

VII. Trasa Maratonu

 • Otwarte Mistrzostwa Dolnego Śląska w Maratonie MTB im. Artura Filipiaka
 • Memoriał im. Artura Filipiaka w Maratonie MTB

zostaną rozegrane tej samej trasie:

 • Otwarte Mistrzostwa Dolnego Śląską w Maratonie MTB, dystans MEGA – ok. 50 km, klasyfikacja w kategorii Open
 • Memoriał im Artura Filipiaka w Maratonie MTB, dystans MINI – ok. 30 km, klasyfikacja w kategoriach wiekowych
 • Memoriał im Artura Filipiaka w Maratonie MTB, dystans MEGA – ok. 50 km, klasyfikacja w kategoriach wiekowych

VIII. Warunki uczestnictwa

W Maratonie mogą startować zawodniczki i zawodnicy posiadający sprawny rower, kask sztywny. Zawodnicy licencjonowani i amatorzy mają prawo brania udziału we wszystkich imprezach. Zawody wpisane są do kalendarza DzKol.

IX. Opłaty wpisowe

50 zł – normalny koszt uczestnictwa w zawodach, przy wpłacie w formie przelewu bankowego do 19.07.2019
60 zł - normalny koszt uczestnictwa w zawodach, przy wpłacie w formie przelewu bankowego po 19.07.2019 lub w dniu imprezy
25 zł – ulgowy koszt uczestnictwa w zawodach (młodzież szkolna i studenci), przy wpłacie w formie przelewu bankowego do 19.07.2019
30 zł - ulgowy koszt uczestnictwa w zawodach (młodzież szkolna i studenci), przy wpłacie w formie przelewu bankowego po 19.07.2019 lub w dniu imprezy

Opłata wpisowego może być dokonywana w formie przelewów bankowych, pocztowych na konto Organizatora

Stowarzyszenie „Klub Kolarski Ziemi Kłodzkiej” w Nowej Rudzie
Os. Wojska Polskiego 20/2/9
57 – 402 Nowa Ruda
GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY W RADKOWIE ODDZ. NOWA RUDA
NR 92 9536 0001 2001 0005 0731 0001

oraz wpłat gotówkowych w Biurze Zawodów. Na przelewie bankowym lub pocztowym należy koniecznie zaznaczyć tytuł opłaty, np. Otwarte Mistrzostwa Dolnego Śląska w Maratonie MTB

Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów.

Opłaty startowe będzie można dokonywać w dniu imprezy do godziny 10:30 w Biurze Zawodów.

X. Program zawodów

niedziela 28 lipca 2019 r.,  Zieleniec – Duszniki Zdrój:

godz. 7.30 – 10.30 – zapisy w Biurze Zawodów
godz. 10.25 – 10.55 – ustawianie zawodników w sektorach startowych
godz. 11.00 – start maratonu
godz. 15.30 – uroczysta dekoracja uczestników Maratonu MTB
godz. 16:15 – konkurs o maratonie
godz. 17.30 – zamknięcie imprezy sportowej

XI. Świadczenia dla zawodników w ramach wpisowego

 • oznakowana trasa,
 • pełne zabezpieczenie sędziowskie imprezy,
 • pełne zabezpieczenie medyczne,
 • prawo do korzystania z bufetu,
 • posiłek regeneracyjny po maratonie,
 • ubezpieczenie NW,
 • możliwość umycia roweru po zakończeniu maratonu,
 • doskonała kolarska atmosfera,
 • puchary i dyplomy dla zwycięzców (I, II, III miejsce).

XII. Ruch drogowy

Maraton będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz Organizator ułatwią włączanie się do ruchu.
Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

XIII. Kary

Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:

 • Upomnienie
 • Kara finansowa w wysokości min. 50 zł, max. 400 zł
 • Dyskwalifikacja
 • Kara czasowa
 • Komisja sędziowska opiera się na przepisach PZKol i UCI.

XIV. Protesty

Zgodnie z przepisami PZKol i UCI, z uiszczeniem kaucji w wysokości 100zł zwrotnej w przypadku uznania protestu.

XV. Informacje dodatkowe

Warunkiem dopuszczenia do startu jest ukończone 18 lat i złożenie organizatorom pisemnego oświadczenia o starcie w maratonie na własną odpowiedzialność. Młodzież/dzieci poniżej 18 roku życia mogą wziąć udział w maratonie po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców na start w maratonie i obecności rodzica w czasie trwania imprezy. Poniżej 16 lat wymagane jest, aby rodzic (prawny opiekun) przebywał w zasięgu wzroku i głosu ze swoim dzieckiem oraz podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z trasa zawodów.

Na trasie maratonu występują strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy.

Maraton odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

Uczestnik Maratonu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego Regulaminu Maratonu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.

W sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z organizatorem.

XVI. Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych zbieranych w formularzu zapisów na wyścig jest Klub Kolarski Ziemi Kłodzkiej z siedzibą w Nowej Rudzie, Os. Wojska Polskiego 20/2/9, e-mail: andrzejsmalec@op.pl.

Dane osobowe Pana/i będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu udziału w zawodach, przekazywania komunikatów informacyjnych związanych z organizacją zawodów, archiwizacji (wyników) oraz prowadzenia klasyfikacji zawodów odbywających się w ramach niniejszego wyścigu.

Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą firma Time2Win przeprowadzająca pomiar czasu oraz firma ubezpieczeniowa dostarczająca ubezpieczenie NW.

Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 30 dni od zakończenia zawodów, z wyłączeniem:
- danych osobowych opublikowanych w Internecie na liście wyników: Nazwisko, Imię, Miejscowość, Klub, Kategoria wiekowa,
- danych osobowych, dla których wyrażono zgodę do celów marketingowych,
- wizerunku, dla którego wyrażono osobną zgodę,
dla których okres przetwarzania to 50 lat.

Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy udziału w zawodach/wyścigi, osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania.

Regulamin opracował:

Andrzej Smalec
Patryk Marcinowski
„Klub Kolarski Ziemi Kłodzkiej”
Os. Wojska Polskiego 20/2/9
57–402 Nowa Ruda
andrzejsmalec@op.pl